גינות פרטיות וציבוריות בשמיטה

זכינו לגור בארץ ישראל ולגדל בה גינות. הגינה היא הזדמנות לקיים מצוות שמיטה כראוי ללא "לחץ" של בעיות פרנסה. בכך נקיים באדמתנו – "ושבתה הארץ שבת לה'". שמירת שמיטה אינה מחייבת גינה עזובה ועצובת רוח. ניתן לקיים גינה נאה תוך הקפדה על ההלכה, אף כי ברור שיהיו דברים שיפגעו במידה מסויימת בשל שמירת הלכות השמיטה.

עקרונות והוראות כלליות

בגינות הנוי הפרטיות אין כל היתר לסמוך על היתר המכירה ויש להקפיד לשמור בגינות הפרטיות על השמיטה כהלכתה. הכלל בכל המלאכות הוא: 'לאוקמי מותר' – מותר לבצע מלאכות על מנת לקיים את הגינה ולשמור את המצב הקיים של הצמח או כדי למנוע פגיעה קשה בו. 'לאברויי אסור' – אסור לבצע מלאכות שמטרתן שיפור של הצמח.

לכן, יש להימנע מכל זריעה, שתילה או נטיעה של צמחים, פרחים, שיחים, דשאים ועצים בכל שנת השמיטה. כמו כן, יש להימנע מכל עיבוד קרקע כהכנה וכהכשרה לזריעה, שתילה או נטיעה בשביעית או לאחריה. איסור זה כולל חרישה, קלטור, סיקול ויישור שטח לצורך הכשרתו לעיבוד, שתילה או זריעה.

עם זאת, מותר לטפל בגינה ככל הנחוץ על מנת לשמור (לקיים) על הצמחים, הפרחים, העצים והמדשאות. מותר לדאוג להמשך קיומם הנאה והפורח בשנת השמיטה ולא רק לשמור שלא ימותו. לכן, מותר להשקות בשמיטה בהתאם לנדרש על מנת שהצמחיה תראה נאה, ירוקה ופורחת, אך אין לדשן, לזבל ולהוסיף חומרים אחרים המשבחים ומטייבים את הצמח או האדמה, מלבד במקרים מיוחדים.

לצורך ההשקיה מותר גם לטפל במערכות ההשקיה, לפרוס או לתקן צנרת, טפטפות או ממטרות ואם יש צורך מותר גם לחפור בקרקע לצורך הנחת צנרת או מערכת טפטוף.

פעילות של חיפוי קרקע ליצירת גינות דומם או למניעת עשביה, לחסכון במיים או לחיטוי הקרקע מותרת.

הנחיות מפורטות:

1. מדשאה:

מותר לכסח את הדשא בשמיטה ומותר לטפל בקנטים.

מותר לטפל בעשביה שבתוך הדשא. עדיף, אם אפשר, בריסוס סלקטיבי. אם יש צורך מיוחד מותר גם לאוורר את הדשא, אך יש להימנע מדילול.

יש להימנע מיישור הקרקע או ממילוי שקעים (אלא אם יש בכך משום חשש מכשול ונזק במקום ציבורי). במדשאות על גבי אדמות קלות מותר לדשן בשמיטה, כשעדיף להשתמש בדשן איטי תמס שאיתו מדשנים לפני השמיטה והוא מתפרק לאיטו במהלך השנה.

2. עצים:

מותר בשמיטה לטפל בשברים ולעשות את כל הנחוץ כנגד מזיקים וכן מותר לקשור, לסמוך ולתמוך את העצים במידת הצורך. יש להימנע מכל גיזום וחיתוך ענפים שמגמתו לגרום לפריצות חדשות או להסחות צימוח. מותר לבצע גיזומים הנחוצים למניעת מפגעים, למניעת פגיעה בעץ או באפשרות הטיפול בו. גיזומים לצורך העצים או הענפים הנגזמים – מותר. גם גיזומים שכל מגמתם תספורת ונוי לעץ מותר.

3. שיחים:

גדר חיה מבוגרת ניתן לעצב לצורך נוי, אך יש להימנע מעיצוב גדר חיה צעירה שם העיצוב גורם לזירוז הצמיחה. גיזומים לצורך החדרת אור או גיזומים להסרת ענפים יבשים וענפים מפריעים מותר. גיזומים לעידוד צימוח – אסורים.

4. פרחים:

יש להשתדל לשתול צמחים ופרחים רב שנתיים לפני השמיטה, מכיוון ששתילת צמחי עונה בשמיטה אסורה. גיזום ורדים אסור בשמיטה. הורדת פרחים נבולים ויבשים – מותר.

5. עיבוד קרקע:

יש להימנע מכל עיבוד קרקע שנועד ליצור מצע לצורך זריעה ושתילה, אך מותר לגרף קרקע לצורך ניקיון ונוי, או לצורך ניכוש עשבים שוטים וקוצים.

6. עציצים ואדניות:

עציצים המושמים מחוץ לבית דינם כגינת הנוי ויש להקפיד בהם באיסורי שמיטה

עציצים בתוך הבית – לא חלים עליהם דיני שמיטה ונוהג בהם כבשאר שנים.

(בית המדרש ההלכתי)