שהייה במלון בשבת

יציאה למלון בארץ או בחו"ל, כמו כל חריגה מן השגרה, מציבה אתגרים מיוחדים לשומרי תורה ומצוות, במיוחד בכל מה שקשור לשמירת השבת. החכמה שלפני המעשה תסייעלעמוד באתגרים הללו בכבוד. יש צורך בהכנה כפולה: ´לימוד השטח´ –היכרות עם התנאים השונים בחו"ל, והשוואתם לתנאי החיים שלנו בארץ, ולימוד ההלכה, על הנחיותיה ופתרונותיה למצבים הללו. מאמר זה מלקט תמונות מצב והארות הלכתיות לסיוע בתחומים הללו. העיקרון המנחה הוא שגם אם ניתן להקל, לפעמים, כשאין ברירה, תכנון מוקדם מאפשר שמירת שבת כהלכתה, ומפחית את הצורך בהיתרים לשעת הדחק

.
הדלקת נרות במלון

כאשר מתכננים שהות במלון בחו"ל בשבת, רצוי להצטייד בנרונים קטנים ובנייר כסף. את הנרונים יש להניח במקום בטוח, שאין בו כל חשש לשריפה (על גבי שיש נירוסטה, בתוך כיור, או בכוסרחוקה ומבודדת מאוד מכל דבר דליק; יש לתת את הדעת במיוחד למה שמצוי מעל הנרונים). אולם הוראות הבטיחות ברוב בתי המלון בחו"ל לא מאפשרות הדלקה כזו,ולכןניתן לסמוך על הדלקת תאורתהחשמל: להדליק אור בחדר ולברך עליו.

הפתרון הטוב ביותר (במיוחד לאלו שמרבים לשהות בבתי מלון) הוא להצטייד בנרונים חשמליים (בעלי חוט להט) שניתןלחבר לשקע (כדאי לזכור שהדלקה בחדר, אפילו בנרות חשמל,עדיפה מסיבות שונות על המנהג המקובל בבתי הארחה בארץ, להדליק בפתח חדר האוכל).

תאורת מכשירים

אם יש מקרר בחדר, יש לנתק את הנורה שבמקרר לפני כניסת השבת, כדי שהאור לא יידלק בשבת עם פתיחת דלת המקרר. כמו-כן, ישנם מלונות שבהם פתיחת ארונות הבגדים גוררת הדלקה של תאורה פנימית בתוך הארון. גם את התאורה הזו יש לנתק לפני שבת. רצוי להצטייד בנייר דבק מתאים להדבקת המתג, ששחרורו מהלחץ של הדלת גורם להפעלת התאורה. באופן כזה, גם בעת פתיחת דלת המקרר או הארון, יישאר המתג לחוץ והאור לא יידלק.לעתים ניתן למצוא בחדרים במלון מתקני 'בר משקאות', הכוללים נורה או רישום דיגיטאלי על כל לקיחה של בקבוק או פחית. אין להשתמש בבר כזה בשבת.

'נא לא להפריע'

רצוי להשאיר בבוקר מחוץ לחדר את השלט 'נא לא להפריע', כדי שהחדרניות לא ייכנסו לחדר ויכבו את האורות או את המזגן.

חיישנים

יש בתי מלון שהכניסה הראשית אליהם היא באמצעות דלת חשמלית, המופעלת על ידי חיישן המזהה את מי שמתקרב לדלת. כמו כן, יש מסדרונות ואף חדרים בבתי מלון שהאור שלהם נדלק על ידי חיישן, המזהה את נוכחותו של מי שעובר במקום.

במקרה כזה יש להיכנס למלון בדלת אחרת ולהימנע ממעברדרך הדלת החשמלית, וכןיש לעקוףאת המסדרונותבעלי התאורה האוטומטית.

אם איןאפשרות כזו, ניתן להיכנס למלון ולמסדרון בעקבות אדם אחר שנכנס, וכניסתו גרמה לפתיחת הדלת או להארת המסדרון. כשפתרון כזה אינו בנמצא, ניתן לבקש עזרה מאנשי המלון שאינם יהודים.

אם פתרונות אלה אינם ניתנים לביצוע, כדי להימנע מלהיכלא בחדר המלון או להישאר מחוצה לו, ניתן לסמוך על המתירים ולגרום לפתיחת הדלת או לתאורה הנדלקת עצמאית כאשר האדם מהלך לפי תומו (כלומר:אינו מוסיף בהליכתו שום צעד לשם הדלקת האור או פתיחת הדלת).

מפתח אלקטרוני

ברוב בתי המלון היום, הכניסה לחדר היא באמצעות כרטיס אלקטרוני,שהעברתו במתקן שבדלת מאפשר את פתיחתה. תוך כדי העברת הכרטיס נדלקות נוריות ביקורת במתקן. מה הדין בשבת?

יש להימנע מפתיחת הדלת בעזרת כרטיס אלקטרוני, מכיוון שמדוברבפעולה חשמלית. הדרך המובחרתהיא לתכנן מראש לשהות במלון שבו ניתן להשתמש במפתח ולא בכרטיס אלקטרוני(כיום לא קל למצוא מקומות כאלו). יש שמדביקים נייר דבק על הלשונית וכך הדלת לא ננעלת, וניתן לפתוח אותה מבחוץ ללא הכרטיס האלקטרוני, אך פתרון זה לא מומלץ בשלסכנות בטיחותיות. על כן, יש להסביר בקבלה לפני שבת, שבגלל היותנו שומרי שבת אסור לנו לפתוח את הדלת בכרטיס האלקטרוני, ולכן אנו מבקשים שאחד מעובדי המלון (נכרי) יסייע לנו בפתיחת הדלת.

חשוב לזכור שברוב המקומות בעולם אין עירוב, ולכן אסור לטלטל את הכרטיס בשבת מחוץ למלון, ויש להשאיר אותו בקבלה (ניתן להקל בטלטול הכרטיס בתוך המלון גם ללא עירוב חצרות – על כך בתשובה קודמת של בית הלל).

כרטיס תאורה

ישנם מלונות שבהם הפעלת התאורה בחדר מותנית בהכנסת הכרטיס האלקטרוני למקום המיועד לכך ליד הכניסה, והוצאת הכרטיס מכבהאת כל האורות בחדר. במקרה כזה יש להצטייד בשני כרטיסים, כדי שאחד יוכל להישאר כל השבת במקום המיועד להפעלת החשמל.

תאורת חדר אוטומטית

יש להימנע מלשהות בשבת במלונות שבהם הכניסה לחדר מפעילה את המזגן והתאורה, והיציאה מהחדר מנתקת אותם. אם אין ברירה, יש לתאם עם הקבלה שנכרי ילווהאת האורחים לחדר ובכניסתו יפעיל את התאורה והמזגן.

מעלית

אם הנכרי המלווה אותנו לחדר עולה במעלית, מותר להצטרף אליו, כשם שמותר להצטרף ללא-יהודים אחרים שעולים או יורדים במעלית בשבת.

במקומות שבהם יש מדרגות נעות, מותר לעלות בהן בשבת, בתנאי שלא מדובר במדרגות נעות שמתחילות לנוע ברגע שמתקרבים אליהן או דורכים עליהן.

שימוש במים חמים

לכתחילה ראוי לא להשתמש במלון במים חמים בשבת, כיוון שפתיחת ברז המים החמים גורמת להכנסת מים קרים ולבישולם. לצורך זה מומלץ לכוון את הברזים בהתאם בערב שבת,ולעשות עליהם סימן לתזכורת. במקרההצורך יש מקום להקל, כפי שמבואר בהרחבות.

הדחת אסלות אוטומטית

במקומות שבהם הדחת האסלות נעשית באופן חשמלי ואוטומטי ברגע שעוזבים את המקום, אם אין אפשרות להשתמש בשירותים חלופיים ללא הדחה אלקטרונית, יש מקום להתיר את השימוש בשירותים הללו משום כבוד הבריות.

הרחבות:

חלק מבירורי ההלכה בסוגיית המכשירים החשמליים,אלו שמופיעים להלן ואלו שאינם מופיעים, לובנו בבית מדרשנו בסיוע חבר בית המדרש הרב דרור פיקסלר והרב ישראל רוזן ראש מכון צומת, ובהתייעצות עם הרב נחום א' רבינוביץ, ראש ישיבת מעלה אדומים.

א. הדלקת נרות – נחלקו הפוסקים האם אפשר לצאת ידי חובה באור החשמל (סקירה: החשמל בהלכה (וייספיש) ח"א, עמ' 25-13). פוסקים רבים הכריעו שניתן לסמוך על הרב י"השמעלקיש (בית יצחק יורה דעה ח"א סימן קכ אות ה חלק ב' סימן לא אות ח); וכן מכריע בשמירת שבת כהלכתה ח"ב עמ' לד פרק מג סעיף ד.

על פי טעם ההלכה (שלום בית ועונג שבת – מסכת שבת דף כה עמ' ב, רש"י ותוספות שם) אין, לכאורה, להפלות בין מקורות התאורה השונים.

הפתרון הטוב ביותר הוא להצטייד בנרונים חשמליים (בעלי חוט להט) שניתן לחבר לשקע, וכך להימנע מספקות של סכנה (אם מדליקים באש) ושל הלכה (האם ניתן להדליק בנורה שאין בה חוט להט), ולקיים את מצוות ההדלקה בנרות המיוחדים לשבת (כפי הדרישה לכתחילה שהעלו כמה פוסקים – הרב הנקין, לוח היובל לעזרת תורה, עמ' 81 ועוד).

ב. תאורת מכשירים – פתיחת דלת של מקרר הגוררת הדלקה של נורה – אסורה בשבת. אמנם יש מקום לראות בכך פעולהשאינה מכוונת ('אינו מתכוון' מותר בשבת), שהרי כוונתו לפתיחת הדלת ולא להדלקת הנורה, אך מכיוון שהדלקת הנורה היא תוצאה הכרחית ('פסיק רישא') של פתיחת הדלת,נחשב הדבר כאילו הודלק האור בכוונה (מנוחת אהבה ח"ב עמ' כז-ל ושם בהערה 13).

אף שרוב הנורות הפנימיות במקררים היום אינן נורות להט, והיה מקום להתיר את הפעולה לחלק מן הפוסקים משום פסיק רישא דלא אכפת ליה (אם יש די אור בחדר ואין צורך בנורה שבמקרר) באיסור דרבנן (וראו שו"ת חמדה גנוזה חלק ב מג והשליכו למקרה שלנו) – אין להתיר זאת לכתחילה,שכן יש הרואים זאת כפעולה ישירה (מנחת שלמה).

ג. חיישנים -העמדה ההלכתית המקובלת היא שבמקרה כמו זהיש לבחון את התוצאה – מכיוון שהדלת נפתחה(ונסגר מעגל חשמלי) או הנורה נדלקה מכוח מעשיו של האדם, הרי שהדבר אסור (ילקוט יוסף, הלכות שבת ח"ג, סימן שיח סעיפים כה-כח, עמ' נד-נח).

אמנם יש מי שמבקש לראות בפעולה זו 'גרמא' ולא מעשה (הרב א' קנוהל, תחומיןכג, עמ' 288-278). ויש מי שטוען שאם האדם הולך לפי תומו, לא יחשב הדבר כעושה פעולה המוגדרת כאסורה בשבת (שיח נחום, סימן כה, עמ' 73-68).

גם אם נראה את התוצאה כ'פסיק רישא', הלא האיסור המדובר הוא איסור דרבנן (בדלת הנפתחת ובמנורה – שאינה בעלת חוט להט) ובו (בלא מתכוון באיסור דרבנן אף אם מדובר בפסיק רישא) רבו הפוסקים המתירים (תרומת הדשן סימן סו), ואף שהמ"א החמיר (או"ח שיד ה) והחרו-החזיקו אחריו כמה אחרונים (חת"ס יו"ד קמ) הלא רבו גם המקלים (יביע אומר, ח"ד או"ח סימן לד) ומצרפים סברה זו לקולא.

עם זאת, לכתחילה יש למצוא דרך המותרת בשופי להיכנס למלון (דלת לא אלקטרונית). אם אין אפשרות כזו, יש 'לתפוס טרמפ' עם אדם אחר, שנכנס למלון וגרם לפתיחת הדלת.

אם אין מי שאפשר להסתייע בפתיחת הדלת שלו, ניתן לבקש מאיש הקבלה (הנכרי) שבמלון שיפתח את הדלת. זאת גם בשל ההיתר להשתמש בפעולת נכרי בשבת במקום צער וצורך, באיסור דרבנן (מנוחת אהבה טו ד), וגם בשל העובדה שיש דעות המתירות את הדבר גם על ידי יהודי (שם טו ח).

כשפתרון זה לא אפשרי, יש מקום לסמוך על השיטות המקלות ולגרום לפתיחת הדלת תוך כדי הליכה מולה.

המניע לחיפוש דרכי ההיתר מצוי במניעת צער, במצוות עונג שבת וצורך מצווה; ראו למשלשו"עאו"ח סימן שז סעיף ה, שו"ת מהר"שענגילח"ג מג ועוד.

ד. מפתח אלקטרוני – מוקד השאלה ההלכתית הוא: האם העמדת המפתח במקום שהוא יגרום לפתיחת הדלת אסורה בשבת? העברת המפתח בחריץ הדלת איננה מזיזה באופן פיזי שום דבר במנגנון ואין צורך אפילו במגע אתו; סגירת המעגל החשמלי נעשית בכוח המגנט בלבד – האם אפשר לייחס לאדם את הפעולה המתרחשת בתוך המנגנון, וכל שכן כאשר אדם מרחיק את המפתח?

אם נבחן את המצב עלפי התוצאה, הרי שהעברת הכרטיס סגרה מעגל חשמלי, וממילא מקובל לאסור פעולה זו על תוצאותיה השונות. אולם יש מקום לראות את התוצאה כנובעת מגורם אחר ולא מפעולת האדם, כמו בטחינה בריחיים של מים – המגן-אברהם (או"חרנבס"ק כ) סבור שאין בכך איסור תורה. את עמדות הפוסקים החולקים ניתן למצוא בערוך השלחן (רנב, ט) ואת ההולכים בשיטתו בשו"ת מלמד להועיל לגרד"צ הופמן (ח"ג סי' נח).

אולם מכיוון שהאדם עושה פעולה מיוחדת בידו עם הכרטיס האלקטרוני כדי לפתוח את הדלת – לכתחילה הדבר אסור,ויש להעדיף לעשות זאת על ידי נכרי. אם אינו מצוי,יש מתירים לעשות זאת בעצמו (שיח נחום סימן כה). יש להשתדל לעשות זאת בשינוי.

ה. תאורת חדר אוטומטית–ראו לעיל באות ד.הנסיבות כאן חמורות יותר,שכן הדלקת המזגן והאור היא בוודאי נוחה ומיועדת לשימוש המתגורר בחדר. אם המנורה בחדר היא נורת להט, מקובל שיש בהדלקתה משום איסור תורה. על כן יש להעדיף שלא להתארח במלון כזה בשבת ובדיעבד להשתמש בגוי, מן הסיבות שפורטו בסוף האות ד.

אם מדובר באיסורי דרבנן (הפעלת מזגן ונורות שאין בהן חוט להט),לכאורה ניתן היה במקרה כזה לסמוך על שיטת הרשב"א (שבת, קז א), המתיר על פי הירושלמי לעשות פעולה שיש לה שתי תוצאות, גם אם אחת היא מלאכה בשבת, אם מתכוון גם לפעולת ההיתר (שלטי גבורים שבת לח א בדפי הרי"ף אות ג). אמנם חלקו על הרשב"א ראשונים אחרים (ר"ן על הרי"ף שם ועוד), ויש שהגבילו דבריולמלאכת צידה בלבד (מרכבת המשנה (חעלמא) שבת י כג).כאן, מכיוון שמדובר במלאכה מדרבנן שייתכן שיש בה את ההיתרים שהוזכרו לעיל באות ד, ייתכן שניתן לסמוך על הרשב"א בשעת הדחק.

ו. הצטרפות לנכרי במעלית – אף שאסור ליהנות ממלאכת גוי שנעשתה בשביל יהודי (שו"עאו"ח סימן שכה), אם המלאכה נעשתה לשם גוי, מותר גם ליהודי ליהנות ממנה. אמנם התלמוד דורש שמספר הגויים הנהנים מן המלאכה יהיה גדול ממספר היהודים (שבת קכב א: 'מחצה על מחצה אסור') כדי שנוכל להגדיר שהמלאכה לא נעשתה בשביל יהודים, אך אם ידיים מוכיחות שהעושה (הגוי) עשה להנאת עצמו, מותר גם ליהודים רבים ליהנות ממנה: 'ואם יש הוכחה שלצורך אינו יהודי מדליקה, כגון שאנו רואים שהוא משתמש לאורה, אף על פי שרוב ישראל, מותר' (שו"ע,או"ח, סימן רעו ב). הרב עוזיאל מיישם עיקרון זה לעלייה במעלית, ואף פותח פתחי היתר רחבים יותר (משפטי עוזיאל א השמטות ב – מתיר אפילו בנכרי שתפקידו להפעיל את המעלית).

ז. שימוש במים חמים –פתיחת ברז המים החמים גורמת למים קרים לחדור לדוד המתחמם, וטמפרטורת המים עולה לכדי יד סולדת(45 מעלות בערך). בפשטות, הדבר אסור (שמירת שבת כהלכתה פרק א מה ושם הערה קכח).

אמנם במלון גדול סביר להניח שיש שימוש במים חמים גם במקומות נוספים, וממילא כל הזמן זורמים מים קרים אלתוך המים החמים, ולכן פתיחת הברז בחדר אינה גורמת לשינוי משמעותי בזרימה זו.

מלבד זאת, מערכות חימום המים במלונות הן בדרך כלל מערכות שבהן יש הפרדה בין דוד מי הצריכה לבין המקור המחמם. על רקע זאת יש מקום לראות את דוד הצריכה ככלי שני, ואת הכנסת המים לתוכו עם פתיחת ברז המים החמים כדבר שאינו אסור בשבת (הרב י' רוזן, 'מחליפי חום', תחומין כד, עמ' 348-358).

ח. אסלה אוטומטית. הגישה ההלכתית המקובלת רואה בכך הפעלת מכשיר חשמלי בעקבות פעולת המשתמש, דבר האסור מדרבנן. הצורך של האדם להתפנות בתנאים סבירים נתפס כ'כבוד הבריות'(שבת דף פא),והותרו בשבילו מספר איסורי דרבנן (שו"ע, או"חשיב א; ביאור הלכה ד"ה: דהאנמי). כן פסקו חלק מחכמי זמננו בסוגיית חיתוך נייר טואלט (חלקת יעקב, או"חקסד); וראו בשו"ת יביע אומר ח"טאו"ח קח אות קפה, הדן בעניין זה וקובע שכבוד הבריות דוחה איסורי דרבנן ואין לחלק בין איסורים שונים.

על כן,בלית ברירה (כאשר אין שירותים אחרים בסביבה), ניתן לסמוך על היתר זה גם כאן (מה גם שחלק מן ההיתרים שהוזכרו לעיל (ראו אות ד) קיימים גם כאן).