כיסוי ראש לנשים

השאלה 
אני עומדת להתחתן ואני רואה נשים הולכות עם כיסויי ראש שונים. איזה חלק של השיער צריך באמת לכסות מן הדין?

התשובה 
לכתחילה צריך לכסות את כל השיער וניתן להשאיר טפח גלוי מקדימה. (שיעור טפח הינו 8 ס"מ).
לגבי הוצאת צמה, מופיע בראשונים (רשב"א, מהר"ם אלשאקר) ששיער שמחוץ לצמה, אשר אין נהוג לכסותו, פטור מכיסוי ראש. בגדר שיעור הצמה זה ישנה מחלוקת.
הבנת החתם סופר שזהו שיער מצומצם מאוד שלא מצליחים לכסותו, ובלשונו: " צמת בגד המצמצם השער שלא יבצבצו לחוץ, ומכל מקום אותן מעט שאי אפשר לצמצם ..אינם ערוה".
לעומת זאת, הרב משה פיינשטיין (אגרות משה, אה"ע א´ סימן נח), כותב שאין זה מוכרח ואפשר לפרש שבצמה מותר לגלות גם יותר מטפח, וכן משמע מלשון המהרם אלשאקר שכתב בשאלה: " אם יש לחוש לאלו הנשים שנהגו לגלות שערן מחוץ לצמתן להתנאות בו", ומשמע שזהו שיער שהוציאו ממש כדי להתנאות בו שמותר.
הרב פיינשטיין מסכם שראוי להחמיר, אך מי שמיקל בכך יש לו על מי לסמוך ובלשונו: "ולכן לדינא אף שמן הראוי שיחמירו הנשים לכסות כדסובר החתם סופר…אבל פשוט שאלו הרוצות להקל בשני הדינים אין להחשיבן לעוברות על דת יהודית …ואין להמנע אפילו לתלמיד חכם וירא שמים מלישא אשה כזו אם היא יראת שמים ומדקדקת במצות ובעלת מדות".
לפיכך, עדיף לכסות את כל השיער וניתן להשאיר טפח מקדימה. עם זאת, בודאי עדיף לכסות את הראש ללא כיסוי שיער הצמות מאשר לא לכסות כלל.

בברכה,
רונן

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד