נגיעה בין מחנכת לתלמידים צעירים

השאלה 

שלום, האם אפשר להתקשר במוצאי שבת לחוץ לארץ, למשל לאמריקה לחברת שירות לקוחות כאשר באופן תאורטי יש סיכוי זה יהודי?
תודה

התשובה

שלום וברכה,
כאשר יצא בשבת בישראל, אין איסור "אמירה לעכו"ם" כאשר אצל היהודי יצאה שבת, אע"פ שאתה מתקשר לאינו יהודי במקום שבה עדיין שבת [שו”ת חלקת יעקב ג/ק”ו, שבט הלוי ג/קע”ב/ד].

יוצא מן הכלל היחיד מכלל זה הוא במקרה בה נעשה מלאכה מפורסמת לכל אדם שהוא של יהודי [חלקת יעקב שם], אך במקרה זה, בו אתה מתקשר לשרות לקוחות, זה לא המציאות.

לבסוף, לגבי החשש התיאורטי שמא אתה מסייע ליהודי [בארה"ב] לעבור עבירה, בעוד על פניו אם יש יהודים במדינה אליה אתה מתקשר, ואולי האדם שירים את הטלפון הוא יהודי [הנקרא בלשון ההלכה ספק "קבוע"] אליה נאמר [כתובות ט"ו עמוד א'] ש"כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי", קרי יש חשש של 50% שמא הוא יהודי, הספיקות רבות מדי כדי לאסור וזאת בשלוש מובנים:

  1.  יכול להיות שאין כלל איסור של מסייע לדבר עבירה [התוס' (ע"ז ו: ד"ה מנין), הרמ"א (יו"ד קנא/א),]
  2. יכול להיות שגם אם יש אין באיסורי דרבנן והתקשרות הוא לכל היותר דרבנן [רמב"ן, חולין ק"ז:],
  3. גם אם יש איסור כזה באיסורי דרבנן, אין איסור "מסייע לדבר עבירה" לדעת הש"ך [שם ו'] ועוד, אם אדם מימלא עובר עבירות של חילול שבת.

ע"כ, אפשר להתקשר לארה"ב לשירות לקוחות כאשר כבר יצא שבת בישראל.

בברכה,

הרב יהושע גרינשטיין

רבני בית הלל