תקציר הלכות פורים תשפ"א

(הרב מאיר נהוראי)

זכר למחצית השקל 

מנהג ישראל לתת כסף "זכר למחצית השקל", למנהג אשכנז נותנים מחצית מן המטבע הנהוג באותו מקום ובאותו זמן, דהיינו שלש מחציות של חצי שקל, מנהג ספרד מדובר בערך של 10 ג' כסף ( 26 ₪ לערך), המנהג  לתת עבור כל אדם מעל גיל מצוות, ויש הנוהגים לתת עבור כל נפשות הבית.

תענית אסתר

ביום חמישי אנו צמים את תענית אסתר, התענית קלה יותר משאר הצומות, לכן נשים בהריון או מניקות פטורות מראש מהצום ואין להחמיר, חתן וכלה בשבעת ימי המשתה ובעלי הברית פטורים, אנשים מבוגרים, חולים אפילו דלקת עיניים וכאב ראש חזק אינם צמים, קל וחומר אם יש חום, בתפילת מנחה לא נופלים אפיים. במהלך תענית אסתר מותר לשמוע שירים, זו לא תענית על חורבן ואין בה אבלות, זו תענית שמשחזרת את הנס שאירע באותם הימים.

קריאת מגילה

יש לשמוע את קריאת המגילה מתחילתה ועד סופה, קריאת מגילה שונה מקריאת התורה בשבת, שכן מי שהחסיר אפילו מילה אחת לא יצא ידי חובה, מי שלא שמע מילה או משפט, שיקרא לעצמו אפילו ללא טעמים ואפילו מתוך חומש וימשיך להשתלב בקריאתו של 'בעל הקורא' (שליח ציבור), חשוב לשמור על השקט בעת הקריאה על מנת שיישמע קולו של בעל הקורא.
נשים חייבות בקריאת מגילה. רצוי שיקרא לפניהן מי שאינו יצא ידי חובה עדיין בקריאת מגילה ויברך עבורן  את ברכות המגילה. כמובן בקריאת מגילה שנשים קוראות הן אלו שמברכות.

יום  שישי יד אדר [פרזים] 
עיקר מצוות הפורים חלות ביום – מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים.

להלן הפירוט:

קריאת מגילה –  מברכים שלוש ברכות לפני קריאת מגילה, ביום, בני עדות המזרח לא מברכים שהחיינו, מנהג אשכנז שכן מברכים, נכון לכוון בברכת שהחיינו להוציא ידי חובה את שאר המצוות הנוהגות ביום.

משלוח מנות – לפחות לאדם אחד שתי מנות, שני מיני אוכלים (ראויים למאכל מידיי) או אוכל ומשקה. [זוג נשוי לפחות שני משלוחי מנות לשני אנשים],  כמובן שיש לדאוג שכל בני המשפחה ישלחו אף הם משלוחי מנות.

מתנות לאביונים –  "מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים". (רמב"ם הל' מגילה פרק ב') יש לתת בפורים שתי מתנות לשני עניים, עדיף לתת את המתנות דווקא בפורים אבל  ניתן גם לתת לפני פורים על מנת שיחלקו אותם בפורים עצמו. מנימום למתנות לאביונים 30 ₪ . [15 ₪ לכל עני]

דגשים לחיילים בעניין משלוח מנות –  חייל יביא ממטעמיו שהביא מהבית לחברו. חיילים הנמצאים בפעילות מבצעית יכולים להחליף אחד עם השני את המנות הקרביות, וכך יוצאים ידי חובת משלוח מנות.

מתנות לאביונים – שתי מתנות לשני עניים. מי שנמצא במקום רחוק ואין ביכולתו לתת מתנות לאביונים,  שימנה את בני משפחתו להיות שלוחיו למתן מתנות לאביונים.

כיצד נערוך סעודת פורים ?

יש להתחיל את הסעודה לפני חצות היום (11:30) , משום כבוד השבת, ניתן לחבר את סעודת פורים עם סעודת ליל שבת. (פורס מפה ומקדש), האפשרות הראשונה, היא עדיפה גם מצד כבוד השבת

במידה ואתם בוחרים באופציה השניה להלן סדר הדברים:

⦁    תפילת מנחה לפני הסעודה
⦁    סעודת פורים
⦁    מדליקים נרות שבת בזמן ההדלקה.
⦁    קידוש – לאחר הדלקת נרות, פורסים מפה על לחם משנה ומקדשים על היין קידוש של שבת. וכיוון שכבר ברכו על היין בסעודת פורים, מדלגים בקידוש על ברכת ‘בורא פרי הגפן’ (אם שתינו יין קודם). לאחר הקידוש ממשיכים בסעודה, ואוכלים לכל הפחות כזית, לשם סעודת שבת. ובסיום הסעודה אומרים בברכת המזון ‘רצה והחליצנו’. לא אומרים על הנסים.
ואחר הסעודה מתפללים ערבית

פורים בקורונה 

כאמור, יש לשמור על הכללים בסעודות פורים שלא תהיה מצווה באה בעבירה. לא התקהלויות חלילה, לא הזמנה של חברים אלא לשמור על  הכללים כפי שיפורסם.  אם לא נדע לשמור אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במציאות אחרת.

פורים משולש  [מוקפים חומה] 

כאשר ט"ו באדר חל בשבת.  בערים המוקפות חומה מצוות פורים מתקיימות במשך שלושה ימים. הואיל ומצוות מסוימות אינן יכולות להתקיים בשבת, מעבירים אותן לימים שישי וראשון וכך מצוות החג מתפרסות על שלושה ימים רצופים. פורים משולש הוא אירוע נדיר יחסית  שמתרחש בממוצע אחת ל11 שנים, באותן שנים  גם חג פסח חל  ביום ראשון.

יום שישי, יד באדר –  קוראים את המגילה ונותנים מתנות לאביונים
יום שבת, טו באדר – מוסיפים בקריאת התורה למפטיר את הקריאה המיוחדת לפורים "ויבוא עמלק" ואומרים על הנסים.
יום ראשון, טז באדר – שולחים משלוח מנות ומקיימים את סעודת פורים. מצוות משלוח מנות מוצמדת לסעודת פורים כדי שהמנות ישמשו לסעודת החג.

דגשים הלכתיים לפורים משולש  

הגרש"ז אויערבך סבור שביחס להגדרת בן כרך בפורים משולש פוסקים כשיטת הרא"ש דהיינו לפי מיקום האדם בי"ד בבקר (לאחר עלות השחר) . ולכן, בן עיר שנוסע לשבת לירושלים אינו חייב בפורים נוסף.  ולכן אין צורך בקיום מצוות הפורים פעם נוספת. (משלוח מנות, סעודת פורים) וכן לא יזכיר "על הנסים"  . וכן במקרה הפוך, דהיינו ירושלמי שנוסע לתל אביב לשבת אומר על הנסים בתפילותיו וביום ראשון עורך סעודת פורים ומשלוח מנות. רצוי שיחזור במוצ"ש לירושלים ושם יקיים את מצוות הפורים.

ערים שספק אם מוקפות חומה, שנוהגות מדי שנה יומיים מספק, ינהגו כך גם בפורים משולש.

בקריאת המגילה בירושלים יש להקפיד על עשרה רצוי גברים כדי לקרוא את המגילה בברכות, הואיל ויש אומרים שאין זו קריאה בזמנה. אם  יש נוכחות של עשר נשים ניתן גם לברך את ברכות המגילה כולל את הברכה האחרונה.  אולם, למעשה אם אין עשרה לא ניתן לברך את הברכות הראשונות וקל וחומר גם את ברכת "הרב רבנו". שולחן ערוך או"ח (תרצ"יח משנה ברורה ס"ק סא) .

בני הכרכים סועדים שלוש סעודות כרגיל ואין צורך בסעודה נוספת לכבוד פורים. ניתן  להוסיף לסעודה מנה ייחודית לכבוד פורים.

ערי הפרזים שאינן  מוקפות חומה סיימו את חג הפורים ביום ששי. ובכל זאת, בתפילות יום ראשון לא יאמרו תחנון.

פורסם באתר כיפה.